סודות מסחריים

סוד מסחרי

סוד מסחרי הוא מידע עסקי שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי בנקל על ידי אחרים. סודיותו מקנה יתרון לבעליו על פני המתחרים ונדרשת השקעת מאמצים סבירים כדי לשמרו כסוד. כדי שסוד יזכה להגנה, נדרש כי יהיה בו פוטנציאל להעניק תועלת תחרותית משמעותית לבעליו וכי לא יהיה בנחלת הרבים.

בישראל  עוסק פרק ב' של  חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, בהגנה מפני  גזל סוד מסחרי. סוד מסחרי מוגדר בחוק זה "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו ".

התנאי היסודי הראשון בהוכחת קיומו של סוד מסחרי, לפי סעיף 5 לחוק העוולות המסחריות,  הוא הגדרת הבעלים:  "לרבות מי שסוד מסחרי נמצא בשליטתו כדין", כלומר שהסוד הומצא או פותח ברשותו או שהוא רכש הזכות בתום לב.

על הסוד המסחרי להיות בעל ערך כלכלי ולהקנות לבעליו יתרון מסחרי. מדובר במידע סודי, שגילויו עשוי לחסוך למתחרים זמן, טרחה או הוצאות, או שבעליו השקיע משאבים על מנת להשיגו. בישראל לא נדרש לעשות שימוש בסוד כדי לזכות בהגנה.
על הסוד המסחרי להיות חסוי מפני הרבים, כך שלא ניתן לגלותו בצורה חוקית בקלות. בנוסף, על הבעלים מוטלת החובה לנקוט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו. על הבעלים להגן על הסוד המסחרי בצורה אקטיבית, מידע שאינו מוגן – אינו נחשב כסוד מסחרי

המטרה

סוד מסחרי בא להגן על רעיון או מידע עסקי כזה א אחר, ואינו דורש רישום כלשהו. כך, פתוחה בפני בעליו דרך נוספת להגן על הקניין הרוחני, כאשר יש צורך לגלות את הסוד על מנת לבצע פעולה מסוימת או, למשל, לבוא בדברים עם משקיע פוטנציאלי או לעניין אחרים בשיתופי פעולה, כמו גם למנוע ריגול תעשייתי.

היתרון של הגנה באמצעות סוד מסחרי על פני פטנט, נעוצה בעובדה כי בניגוד לפטנט אשר ככלל מעניק לבעליו בלעדיות בו למשך 20 שנים, לסוד מסחרי אין תוקף וכל עוד בעליו חפץ בכך, הוא ישאר בסודיות.

מתי שימוש בסוד ייחשב כגזל של סוד מסחר?

גזל סוד מסחרי הוא  עוולה  נזיקית המוסדרת בפרק ב' סעיף 6,  חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט–1999. הסעיף אוסר על גזל סוד מסחרי ומגדיר שימושים אשר ייחשבו כגזל של סוד מסחרי אשר בגינם בעל הסוד יהא זכאי לפיצויים או סעד של מניעה מגוזל הסוד המסחרי:

(1) נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים, או שימוש בסוד על ידי הנוטל; לעניין זה אין נפקא מינה אם הסוד ניטל מבעליו או מאדם אחר אשר הסוד המסחרי נמצא בידיעתו ;

(2) שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו כאשר השימוש הוא בניגוד לחיוב חוזי או לחובת אמון המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד;

(3) קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו, כאשר המקבל או המשתמש יודע או שהדבר גלוי על פניו, בעת הקבלה או השימוש, כי הסוד הועבר אליו באופן האסור על פי פסקאות (1) או (2) או כי הסוד הועבר אל אדם אחר כלשהו באופן אסור כאמור לפני שהגיע אליו.

חזקת שימוש בסוד מסחרי

מאחר ולעתים ישנו קושי ראייתי להוכיח כי גוזל הסוד השתמש בסוד המסחרי, מעניק החוק חזקה הקובעת כי מי שטוענים כלפיו שגזל את סוד המסחר (הנתבע) אכן השתמש בסוד המסחר אם התקיימו לגביו שני התנאים הבאים במצטבר: 1. לנתבע היתה גישה לסוד המסחרי. 2. ישנו דמיון מהותי בין המידע שהנתבע משתמש לבין הסוד המסחרי.

פיצויים וצו מניעה

חוק עוולות מסחריות מסמיך את בית המשפט לפסוק לבעל סוד מסחרי שנגזל פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 100,000 ₪. כמו כן בית המשפט רשאי לפסוק סעדים אחרים כגון צו מניעה המחייב את הנתבע להפסיק ולהשתמש בסוד.

זקוק למידע נוסף?

אנא צור עימנו קשר ונשמח לעזור