הקמת חברה, רישום חברה

הקמת חברה, רישום חברה

הקמת חברה – מה עושים לצורך רישום חברה , מה נדרש לצורך הקמת חברה ומהם התנאים להקמת חברה, הכל כאן במדריך המלא של רישום חברה.

כל אדם רשאי לייסד חברה ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדת את החוק, אינן בלתי מוסריות או אינן נוגדות את תקנת הציבור.

חברה יכולה להיות מוקמת על ידי בעל מניה אחד.

במהלך הקמת חברה / רישום חברה, החברה יכולה להירשם בכל שם אשר יימצא בעל המניות לנכון, ובתנאי כי השם הועבר לאישורו של רשם החברות. הרשם בוחן את השם אשר הוצע לחברה ובודק כי לא קיים תאגיד הרשום כדין בישראל בעל שם דומה, או שם הדומה לו עד כדי טעות וכן, כי לא קיים בעל סימן מסחר רשום או בעל שם דומה עד כדי להטעות.
במידה והרשם סבור שבשם אשר נרשם בטופס הקמת חברה / רישום חברה, יש משום תרמית או הטעייה או עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, יסרב הרשם לבצע הקמת חברה / רישום חברה. במקרה מעין זה, בעל המניות יידרש להציע שם חלופי (מומלץ להגיש לרשם את הבקשה עם מס' שמות חלופיים).

לאחר ביצוע רישום חברה, החברה תהיה רשאית, באישור הרשם, לשנות את שמה.

לצורך רישום חברה / הקמת חברה יש להגיש לרשם החברות בקשה שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים ואשר יכללו:

1. עותק של התקנון.
2. הצהרת בעלי מניות.
3. הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים.

בטופס רישום הקמת חברה הנכם נדרשים לציין את מטרות החברה תוך ציון  מטרותיה של החברה בתקנונה על ידי קביעה של אחת מאלה:

לעסוק בכל עיסוק חוקי.
לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עסקים שפורטו בתקנון.
לעסוק בסוג עיסוקים שפורטו בתקנון.

תקנון החברה יכלול את הפרטים האלה:

1. שם החברה
2. מטרות החברה
3. הזכויות והחובות של בעלי המניות של החברה
4. הוראות על דרך ואופן ניהול החברה
5. פרטים בדבר הון המניות הרשום כאמור בסעיף 33, 34 לחוק.
6. פרטים בדבר הגבלת האחריות, כאמור בסעיף 35 לחוק.
7. כל הוראה אחרת אשר בעלי המניות בחברה ימצאו לנכון

החברה רשאית לשנות את התקנון בהתאם להחלטה אשר תתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה (אלא אם כן נקבע בתקנון אחרת).

משרדנו עוסק ברישום חברות ומלווה את לקוחותיו מתחילת ההליך ועד לסיומו, תוך מתן ייעוץ משפטי שוטף.

זקוק למידע נוסף?

אנא צור עימנו קשר ונשמח לעזור