התנאים לאישור תוכנית פינוי בינוי

התנאים לאישור תוכנית פינוי בינוי

לצורך אישורה של תוכנית כתוכנית פינוי בינוי, נדרש שיתקיימו התנאים הבאים:

1. מספר היחידות המתפנות במתחם פינוי בינוי לא יפחת מ- 24 יחידות. המתחם יכול לכלול מספר בניינים אשר בסך הכללי לא יפחתו מ- 24 יחידות מתפנות.

2. המתחם בו מתוכנן פינוי בינוי מצוי בתחומה המוניציפאלי של עירייה ומועצה מקומית.

3. לבקשה לביצוע עסקת פינוי בינוי יצורפו המסמכים הבאים:

3.1 תכנון ראשוני לפינוי 24 יחידות דיור ולבנייתן של 24 יחידות דיור לכל הפחות במקומן.

3.2 מפה מאושרת על ידי מודד מוסמך, המפרטת את תנאי השטח במועד הבקשה. על הבקשה לכלול פירוט חלקות והיחידות במקרקעין.

3.3 אישור מהנדס העיר אשר בתחומה מצויים המקרקעין והסכמת העירייה לביצוע עסקת פינוי בינוי בהתאם לתכנון.

זקוק למידע נוסף בנושא מקרקעין? צור  עמנו קשר ונשמח לעזור.