רישום בפנקסי המקרקעין

רישום בפנקסי המקרקעין

העניינים הניתנים לרישום בפנקסי המקרקעין [סעיף 123 לחוק המקרקעין]

א. עסקאות שהרשם אישר לרישום
ב. פסקי דין, החלטות וצווים שניתנו על ידי בית המשפט או על ידי רשות אחרת מוסמכת על פי דין והוגשו לרשם
ג. כל דבר הטעון רישום על פי חיקוק, למשל הודעה על הפקעה או על כוונה להפקיע קרקע, או הערה בדבר חידוש רישום אשר הושמט או טושטשבפנקסי המקרקעין.

בקשה לרישום עסקה

בקשה לרישום עסקה במקרקעין, ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת, תוגש לרשם המקרקעין הממונה על הלשכה בה רשומים המקרקעין, כשהיא חתומה בידי בעל המקרקעין או בעל הזכות שהיא נושא העסקה.

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

• שטר עסקה
• נסח רישום המקרקעין
• מסמכים המוכיחים את כשרותם של החותמים על השטר, אם הוא עומד להיחתם שלא בידי צד לעסקה. במידה וחתימת אחד הצדדים נעשית על ידי מיופה כח- יש לצרף לבקשה יפוי כח
• הוכחות כי שולמו כל האגרות, המיסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום העסקה

זקוק למידע נוסף בנושא מקרקעין? צור  עמנו קשר ונשמח לעזור.

הכתבות באתר זה הנן כלליות, ונועדו בין היתר ליתן מושג ראשוני באשר למצב המשפטי בסוגיה הנדונה. המלצתנו הנה בכל מקרה לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין, בטרם נקיטת פעולה כלשהי, וזאת בין היתר מאחר והדין הנו דינאמי ומשתנה, כאשר לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ישנה חשיבות מכרעת, והוא כולל סייגים רבים וחובות אשר אי מילוי אחריהם  עשוי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות ובטענות. כמו כן, יתכן וחלו שינויים במצב המשפטי מאז פרסום המידע באתר זה. אין בכל האמור באתר זה כדי להוות תחליף להיוועצות בעורך דין ו/או המלצה לייעוץ ספציפי.