ייצוג עובדים

ייצוג עובדים

employment_labor_lawחוקי העבודה מסדירים את מערכת היחסים בין המעביד לעובד, ומקנים זכויות לעובדים והגנה מפני המעסיקים.
זכויות העובדים יכול שייקבעו בחוזה העבודה האישי שבין העובד למעביד, בהסכמים קיבוציים, שהם הסכמים הנחתמים בין ארגון העובדים לבין המעביד ו/או ארגוני מעבידים אליו שייך המעביד ו/או בחקיקת העבודה אשר קובעת את הזכויות הבסיסיות המגיעות לעובד, זכויות שלא ניתנות לוויתור על ידו. לעיתים קרובות, העובד זכאי לזכויות מכח הסכמים קיבוציים גם אם מעבידו או ארגון המעבידים אליו שייך מעבידו אינו צד להם, זאת מכח צווי הרחבה אותם מוציא שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

משרדנו מתמחה בייצוג עובדים במגוון סוגיות הקשורות לדיני עבודה.

להלן רשימה של זכויות עובדים עיקריים אשר נקבעו בחקיקת העבודה או בצווי הרחבה. רשימה זו הינה חלקית ואינה ממצה. בכל מקרה של חשד על הפרת אחת מזכויות אלה או יותר, מומלץ לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.

 • זכות לקבל הודעה בדבר תנאי עבודתו– בהתאם חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)כל מעביד חייב למסור לעובד לא יאוחר מ-30 ימים מהיות שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, בכלל זה: פרטי העובד והמעביד, תאריך תחילת העבודה או תקופת העבודה (במידה והחוזה הינו לתקופה קצובה), העובדה כי החוזה אינו לתקופה קצובה, תיאור עיקרי של התפקיד, פרטי הממונה הראשי, התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועד התשלומים או דירוג העובד אם מועסק עפ"י הסכם קיבוצי, אורך יום העבודה או שבוע העבודה, יום המנוחה השבועית, תשלומים סוציאליים לקופות גמל או קרנות פנסיה שמות הגופים להם מועברים התשלומים מעביד החתום על הסכם קיבוצי ימסור את שם ארגון העובדים החתום על אותו הסכם.
 • הזכות לשכר מינימום– בהתאם לחוק שכר מינימום ותקנותיו עובד שמלאו לו 18 שנים, המועסק במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו (אך לא יותר מ-186 שעות) זכאי לקבל שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק.
  גובה שכר המינימום לחודש הוא: 4,300 ש"ח; שכר המינימום לשעה הוא 23.12 ש"ח, שכר המינימום היומי במקום עבודה בו עובדים 5 ימים בשבוע הוא 198.46 ש"ח, ובמקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע הוא172 ש"ח.  מפורט בחוק שכר מינימום ומתעדכן בראשון לאפריל כל שנה.
  ההוראות החלות לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנה בכל הנוגע לשכר המינימום מצויות בתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים).
  בהתאם לתקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי חוק)  על המעביד להציג במקום בולט לעין מודעה ובה גובה שכר המינימום המעודכן.
 • המועד לתשלום שכר עבודה– מעביד מחויב לשלם שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש או על בסיס אחר (יום, שעה, שבוע, תוצרת עבודה) כשהעובד הועבד במהלך כל החודש על הבסיס האמור, בתום החודש שבעדו השכר משתלם ולא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר מועד זה. כאשר השכר משתלם על בסיס יומי, שעתי או על בסיס תוצרת עבודה והעובד לא הועבד במהלך כל החודש, ישולם בתום מחצית החודש ולא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר מכן, אם לא נקבע אחרת בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה.
 • הוצאות נסיעות– כל עובד הזקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעות. תקרת החזר הנסיעה 25.20 ש"ח (החל מיום 01.01.2012) עבור כל יום בו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה, פרט להסעות מטעם המעביד, כדי להגיע למקום עבודתו. ההחזר הוא לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", לפי הזול מביניהם.
 • זמני עבודה, הזכות לגמול עבור שעות נוספות, ועבור עבודה במנוחה השבועית-
  חוק שעות עבודה ומנוחה מפרט את שעות העבודה לעובד (בין אם עובד מועסק 6 ימים בשבוע שאז תחום יום עבודה לא יעלה על 8 שעות ובין אם עובד מועסק 5 ימים בשבוע שאז תחום יום עבודה לא יעלה על 9 שעות), את תחום שבוע עבודה (עובד לא יעבוד למעלה מ- 43 שעות שבועיות) , הפסקות בעבודה, המנוחה השבועית, גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית. מעסיק אינו רשאי לחרוג מהוראות אלה.
 • הזכות לחופשה שנתית- בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו. על-פי חוק זה אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא:
  בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות – 14 יום;
  בעד השנה החמישית – 16 יום;
  בעד השנה השישית – 18 יום;
  בעד השנה השביעית – 21 יום;
  בעד השנה השמינית ואילך – יום נוסף לכל שנת עבודה עד למכסת-חופשה מרבית של 28 יום.בחישוב ימי החופשה אין לכלול ימים בהם העובד נעדר בשל שירות מילואים, ימי חג, ימי שביתה או השבתה, שבתון ביום הבחירות לכנסת, חופשת לידה וימי הודעה מוקדמת על פיטורים. ימים אלה לא יפחיתו את ימי החופשה הנתונים לעובד.אסור למעביד לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
  יצויין כי עובד שעבד 74 ימים ופחות, זכאי ל"תמורת חופשה": 4% מכלל הסכומים שהשתכר. 
 • ימי אבל– עובד שעבד לפחות שלושה חודשים במקום עבודתו ומקיים חובת אבלות על פי דת או נוהג, ואינו עובד באותם הימים, זכאי לתשלום שכרו עבור הימים שהוא נעדר ולא יותר משבעה ימים.
 • דמי חג– עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה בסמוך ליום החג (יום אחד לפני החג ויום אחד לאחריו) אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא עבור תשעה ימי חג. עובד המשתכר בבסיס חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור היעדרות בימי חג.אם יום החג חל ביום המנוחה השבועי, לא יקבל העובד תוספת תשלום בגין יום החג.
  עובדים המועסקים בימי החג הנהוגים בדתם זכאים לתשלום מוגדל. 
 • דמי הבראה– כל עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות.
  כיום דמי ההבראה להם עובד זכאי עומדים על 365שקלים ליום, ובמגזר הציבורי 411 שקלים ליום. הסכום מתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן מדי שנה או על פי הסכם קיבוצי בין ההסתדרות למעסיקים.
  מספר ימי ההבראה להם עובד זכאי משתנה בהתאם לוותק שלך בעבודה, על פי החישוב הבא:
  מהשנה הראשונה – 5 ימי הבראה
  מהשנה השניה ועד השנה השלישית – 6 ימי הבראה
  מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית – 7 ימי הבראה
  מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה – 8 ימי הבראה
  מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה – 9 ימי הבראה
  מהשנה העשרים ואילך – 10 ימי הבראה
 • דמי מחלה–  בהתאם לחוק דמי מחלה ותקנותיו עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה זכאים לתשלום שכר מלא או חלקי בעבור ימי המחלה. תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה שבו עבד העובד אצל המעביד ולא יותר מ- 90 ימים בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה, אלא אם נקבע בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה סכומים גבוהים יותר.דמי מחלה עקב מחלת בן זוג-בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת בן זוג, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.
  דמי מחלה עקב מחלת הורה- בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)  עובד שלו, או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים, זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת הורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הוא עובד ושלא נעדר מעבודתו בשל מחלת אותו הורה.
  דמי מחלה עקב מחלת ילד-  בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) ותקנותיו, עובד זכאי לזקוף, בשל מחלת ילדו, ימי היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה לו אם :
  1. בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכח זכאותו כאמור, או שבן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד- עד 8 ימים בשנה. או-
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד- עד 12 ימים בשנה.
  עובד שעימו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד, זכאי לזקוף עד 30 ימים בשנה בשל היעדרות, בשל מחלה ממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה יחיד, או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 69 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת, של ילדו.
  היעדרות עקב היריון או לידה של בת הזוג–  בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון או לידה של בת זוג) עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים שקבע שר העבודה והרווחה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון של בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה לו.
 • הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות– עובד זכאי להודעה מוקדמת אם המעביד מחליט לפטר אותו ומעביד זכאי להודעה מוקדמת אם העובד מחליט להתפטר.

עובד בשכר חודשי גלובאלי:

 

 1. על כל חודש עבודה במהלך חצי השנה הראשונה: 1 יום.
 2. לדוגמא: עבד 3 חודשים יקבל 3 ימים.
 3. על כל חודש עבודה במהלך חצי שנה עד שנה: 2.5 ימים.
  לדוגמא: עבד 11 חודשים יקבל 6 + (2.5*5) = 18.5 ימים.

מעל שנה: יקבל תמיד חודש.
לדוגמא: עבד 5 שנים ושלושה חודשים, יקבל חודש ימים.

עובד בשכר שעתי או יומי:

 1. על כל חודש עבודה במהלך השנה הראשונה: 1 יום.
  לדוגמא: עבד 5 חודשים יקבל 5 ימים.
 2. שנה עד שנתיים: יקבל 14 ימים עבור שנה + 1 יום עבור כל חודשיים נוספים.
  לדוגמא: עבד 18 חודשים יקבל 14 + 3 = 17 ימים.

שנתיים עד שלוש שנים: יקבל 21 ימים עבור שנתיים + 1 יום עבור כל חודשיים נוספים.
לדוגמא: עבד 34 חודשים יקבל 21 + 5 = 26 ימים.
מעל שלוש שנים: יקבל תמיד חודש.
לדוגמא: עבד 5 שנים ושלושה חודשים, יקבל חודש ימים.
חישוב שכר משוערך:

בשכר חודשי: השכר שצוין מחולק ל 30 כפול מספר ימי ההודעה המוקדמת.
בשכר שעתי: השכר שצוין, כפול 8 שעות עבודה יומיות כפול מספר ימי ההודעה המוקדמת.
המעביד יכול לוותר על נוכחותו של העובד בעבודה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת אם הוא משלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד אותה התקופה שוויתר על עבודתו.

 • אישור על תקופת העבודה המעביד חייב לתת לעובד בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד.
 • פיצויי פיטורים עובד שעבד אצל מעביד אחד או באותו מקום עבודה 12 חודשים זכאי לקבל מהמעביד שפיטרו פיצויי פיטורים. אם העובד עבד באותו מקום עבודה והתחלפו המעבידים הוא זכאי לקבל מהמעביד הקודם פיצויי פיטורים בעד תקופת העבודה אצלו אלא אם כן קיבל על עצמו המעביד החדש לשלם את הפיצויים עבור אותה התקופה.
  אם לא הוכח אחרת, פיטורים בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה ייראו כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מלשלם פיצויי פיטורים, והעובד זכאי לפיצויים.
  במקרים מיוחדים העובד המתפטר זכאי לפיצויי פיטורים.
  חישוב פיצויי הפיטורים-  ככלל, שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבוד. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד. אם חל שינוי זמני בשכר האחרון של העובד, יחושבו הפיצויים לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור. כמו כן, אם חלה הפחתה בשכרו של העובד יראו כשכר האחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה, את שכרו של העובד לפני ההפחתה.
  עובד על בסיס שעתי ששעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכרו הממוצע ב-12 החודשים שקדמו לפיטורים.
  עובד שעבר מעבודה חלקית לעבודה מלאה או מעבודה מלאה לעבודה חלקית, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.
 • הגנות על העובד המתלונן עובד זכאי שלא יפגעו בו בשל הגשת תלונה בתום לב כנגד מעביד בגין הפרת הוראות החוק, כולל הוראות חוקי העבודה. במקרה כזה יכול בית הדין לעבודה לפסוק לטובת העובד פיצויים ואף להחזירו לעבודה אם העובד פוטר לרגל התלונה.
  למעביד אסור במיוחד לפגוע בתנאי עבודתו של עובד אשר התלונן על אי תשלום שכר מינימום או על פגיעה בתנאי העבודה על רקע של הפליה או שהגיש תביעה לתשלום שכר מולן.
 • שוויון הזדמנויות בעבודה עובד זכאי שלא יםלו אותו על רקע מין, נטייה מינית, המעמד האישי, הורות, הריון, גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה, שיוך למפלגה, משך תקופת מילואים או מחמת מוגבלותו בקבלתו לעבודה, תנאי עבודתו, קידום בעבודה, הכשרה מקצועית, פיצויי פיטורים והטבות אחרות.
  כמו כן אסור למעביד לפגוע בעובדו כשמקור הפגיעה הוא הטרדה מינית.
 • זכויות עובדות בגיל הפנסיה.